Husandaktsboka

 

"Den beste norske oversettelsen av Husandaktsboka" Kristoffer Fjeldehusand1b

 

Nå får du den gamle og etterspurte Husandaktsboka av Carl Olof Rosenius i ny oversettelse!

 

For første gang er det tatt vare på original-utgavens dyptpløyende Skrift-gjengivelse, nå i dagsaktuell språkdrakt, uten å være popularisert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiledning til fred

Det vi først og fremst merker oss, er at denne nye utgivelsen er en helt "ny" bok i forhold til den utgaven som sist var ute med samme tittel.

Vi har sett hvordan de mange oversettelsene av Roseniuslitteratur som ble gitt ut for en del år siden, og som i de fleste tilfeller har fått noe å gi leseren, likevel ofte - til dels markert - har beskåret selve originalutgavens budskap. Eller ikke klart nok har formidlet videre dybden i Roseniusforkynnelsen.veiledning

Vi har også sett nyere utgivelse med klar forflatning av Roseniusforkynnelsen.

Men denne nye utgaven av "Veiledning til fred" føyer seg inn i rekken av solid Roseniuslitteratur som har kommet fra Arven Forlag de siste 12 årene.

Boka har på tittelbladet med all rett gjengitt originalutgavens: "Klar og usvikelig Veiledning til fred

Udvalg i tro oversettelse av C.O.Rosenius's Skrifter".

Men nå altså i ny (ikke popularisert) språkdrakt, og i det vesentligste i helt ny oversettelse v/Hermod Hogganvik, fra "Samlade Skrifter" av C.O.Rosenius.

Originalutgaven av denne boka ble redigert i 1874 ( da som en andaktsbok for hver dag i to måneder) av E. Forseth, Levanger, med hjelp av N.J. Laache, Steinkjær.

Denne nye utgaven er redigert med tilnærmet de samme avsnittsoverskriftene som forrige utgave av boka.

N.J.Laache skriver i forord til første utgave av boka: «Rosenius havde i fortrinlig Grad faaet Gave af Herren til at lede vakte søgende Sjæle til Jesum, hjælpe saadanne til Lys og Klarhed over Naadens Vei, føre dem ud fra Lovens Trældom til Evangeliets salige Erkjendelse og Aandens Frihed».

P.G. Sand skriver (i senere opplag av første utgave): «Jeg har udbredt ret mange Hundrede Exemplarer, og allevegne, hvor den gjennem denne Udbredelse er bleven kjent, er den kommen i Ry for at være aldeles mageløs. Rigtig mange salighedssøgende Sjæle har for mig udtalt, at denne Bog var det Middel, Herren brugte til at føre dem til en levende Tro paa deres Frelser. Flere af disse havde i aarvis forgjæves søgt efter sand Fred».

Og vi kan tilføye: I 130 år har denne boka og "Husandaktsboka", som de mest kjente av Roseniuslitteraturen, ført mange mennesker igjennom til frelse, og gitt dem den daglige åndelige «mat» i vårt land og rundt om i verden forøvrig.

Denne nye utgivelsen - ikke minst med gjenopprettelse av den opprinnelige Roseniuslitteraturen i ny språkdrakt, er en konkret oppfyllelse av Guds ord om at han «våker over sitt ord så han fullbyrder det», Jer 1:12.

Blant de mange gullkorn som var utelatt i forrige, men som du nå finner igjen i den nye utgaven av boka, vil jeg spesielt nevne et stort og rikt budskap om "Guds evige nådevalg".

Menneskelig sett er det utrolig at étt enkelt menneske - som bare ble 52 år - virkelig hadde gjort så enormt dype og omfattende erfaringer i livets mange spørsmål i samfunn med Gud.

Så ble da også Carl Olof Rosenius kalt for Nordens evangelist og Nordens sjelesørger. Og Olav Valen-Sendstad skrev: "Norsk Kristendom kjenner seg i stor, åndelig takknemlighetsgjeld til Sverige, for hva vi har fått gjennom Sveriges profet, Carl Olof Rosenius. Rosenius vil være kjær, og bety noe åndelig her i Norge, så lenge her overhodet finnes levende kristendom".

Med sin klare og omfattende bibelske lære, er denne boka virkelig kristen dogmatikk for lekfolk - men i enkel utforming om dagliglivets trosspørsmål.

Er det noe vi trenger mer av i vår tid med mange vantroens påfunn, enn nettop "Klar og usvikelig veiledning til fred"?

I en tid med mange vantroens påfunn, har du i denne boka den rene lære og den eneste frelsende kraft: Evangeliet - "for i det åpenbares Guds rettferdighet", Rom 1:16-17."

Kristoffer Fjelde

 

 

 

Fader vår

Nyoversatt 1989 v/Hermod Hogganvik fra ”Samlade Skrifter”, EFS-förlaget, Stockholm 1926.fader vår

Utdrag av boka:

Bønnen ”Fader vår” er paradiset som åpnes på nytt her på jord. I den kan det rettferdiggjorte menneske på ny tale med Gud som en far, og vandrer mellom de skjønneste og mest fruktbare trær – de syv bønnene.

Den som får nåde til å se hva som skjuler seg i disse bønnene, og å se det fullkomne i deres sammensetning, vil ikke behøve flere bevis for Kristi guddom”.

Den svenske Roseniuskjenneren Tore Nilsson i bladet ”Pietisten”: Dette er en ypperlig oversettelse. Det er Rosenius, det er en åndelig undervisning, det er Guds ord til meg. Stundom, ja, ofte, oppleves en oversettelse av vår lærer Rosenius’ skrifter uekte og fattigere enn originalen. Men denne ”Fader vår” gir samme sterke og dype inntrykk som originalutgaven vi har på svensk.

 

 

 


 

 

 

Menneskets fall og gjenopprettelse

Fra Sverige har vi fått en liten antikvarisk bok (utgitt 1875) med dette budskapet fra Roseniuslitteraturen vi nå gir ut, som ikke har vært kjent tidligere i vårt land. Klarere utleggelse av Bibelens evighets-avgjørende budskap for din sjel enn du har det i denne lille boka, får du neppe noe annet sted. Her er «ikke noe holdt tilbake, men forkynt hele Guds råd». Her forkynnes klart arven fra Adam og arven fra Kristus.menneskets fall

Først får vi forkynt det sanne budskap om menneskets fall, som det eneste rette grunnlag for det forløsende, jublende frelsesbudskap med sin gjenfødende og frigjørende kraft, som så forkynnes for syndere.

Her har Gud ved sin tjener gitt oss en åpenbaring av Bibelens åpnings- og hovedbudskap vi ikke kjenner så klart fra noen annen, om at «der synden ble stor, ble nåden enda større», Rom 5:20:

«Kvinnen var den som «ble dåret og falt i overtredelse», 1Tim 2:14. Så skulle kvinnen få være den nærmest delaktige i Frelserens ankomst. Han skulle være en «kvinnes sæd».

Dette er (svensk: Guds nådes manér) slik Guds nåde alltid møter det gjennomsyndige menneske».

Betydningen av dette Bibelens forløsende «urbudskap» som vi forlengst har «mistet» i forkynnelsen i våre land, uttrykker Rosenius klart i «Romerbrevets budskap Kap.1-5»: «Er ikke Adams synd vår - så er heller ikke Kristi rettferdighet vår».

Så skal vi nå her få ta til oss dette som Johannes sier «var fra begynnelsen», og som han «skriver til dem for at deres glede kan være fullkommen», 1Joh 1:1-5.

La oss be Gud åpenbare dette budskapet for oss, til sin dyrebare Sønns ære, og gjøre oss villige til å ta imot det Gud her vil tale til hver enkelt av oss!

Mandal, januar 2008

Hermod Hogganvik

Oversetter

 

 

 

Romerbrevets budskap
«En stor begivenhet i den kristne bokheimen her i landet» Carl Olof Rosenius’ Romerbrevstolking nå komplett i tre-binds ny oversettelse.

Olav Valen-Sendstad:Rom 1-5

 

Norsk Kristendom kjenner seg i stor, åndelig takknemlighetsgjeld til Sverige, for hva vi har fått gjennom Sveriges profet, Carl Olof Rosenius.

 

Rosenius vil være kjær, og bety noe åndelig her i Norge, så lenge her overhodet finnes levende kristendom.

 

Professor Carl Fr. Wisløff:

 

At Carl Olof Rosenius’ fortolkning av Romerbrevet nå foreligger i norsk oversettelse, regner jeg for å være en stor begivenhet i den kristne bokheimen her i landet. Dette er en av de virkelig store bøkene fra den store åndelige veileder C.O.Rosenius. Her blir man ført inn i Bibelens veldige budskap om frelsen i Jesus. Her får vi lys over hemmelighetene i forholdet mellom lov og evangelium. Og er det noe vi trenger i vår vanskelige åndssituasjon, så er det nettopp en rett bibelsk innføring i dette bibelske budskap.

 

Kristoffer Fjelde:

 

Dette er gull i en åndsfattig tid. At denne vektige Romerbrevstolkingen fra «Nordens evangelist» og «Nordens sjelesørger», som Carl Olof Rosenius ble kalt, nå er kommet ut på ny, skjer ganske enkelt fordi Gud fremdeles «våker over sitt ord så han fullbyrder det», slik vi leser det i Jer 1. Tenk; 130 år har gått uten at noen har tenkt på å gi ut dette Gudgitte budskapet på ny, og så kommer det nå!

 

Øyvind Samnøy:

 

Skriftene til Rosenius er mi kjæraste lesning og min bibelskule.

 

Eg er difor så hjarteglad for at hans forklaring til Romarbrevet no er å få på norsk. Dette må vel kallast krona på verket i all hans gjerning. Denne nye oversettelsen har alt vorte meg til stor velsigning. Den har stadig fått gledestårer fram hjå meg.

 

Eg vil ynskja til Gud at mange får smaka krafta og safta i desse bøkene. Det ville fått rike følger for tid og æva.


 


I syndsforlatelsens rike

 

«Dette er den «rene lære», reformasjonens budskap, og den kristendom vårt lands grunnlovs §2 bygger på»Syndsforlatelsens

 

Noen har opp gjennorn årene forsøkt å oversette Carl Olof Rosenius' litteratur, og har fått noe å gi oss. Når det gjelder Hogganviks oversettelser vil jeg gjøre den store svenske Roseniuskjenneren Tore Nilssons ord til mine, når han omtaler Hogganviks første bok: «Fader vår»:

 

«Ofte kjennes en oversettelse som en «revidering» av vår lærer Rosenius' skrifter, og blir uekte og fattigere enn originalen. Men jeg opplever det som om Hogganvik har fått nåde til «inspirert» å gjengi boken. Det er Rosenius, det er åndelig undervisning, det er Guds ord til meg».

 

Jeg vil oppfordre deg til å skaffe deg all den Roseniuslitteraturen vi nå har tilgjengelig i ny oversettelse. Skaff deg et «lager» du kan bruke og gi av til andre. Jeg kan ikke tenke meg vi har bedre forkynnelse i Norge i dag.

 

Selv om du har tidligere utgave av Husandaktsboka, vil jeg absolutt anbefale at du skaffer deg den nye oversettelsen, som har fått alt med seg, og har den beste gjengivelsen av dette veldige budskapet til norsk.

 

Her har du hele Bibelens råd til frelse og helliggjørelse. Dette er «den rene lære», reformasjonens budskap, og den kristendom vårt lands grunnlovs § 2 bygger på.

 

Budskapet i boka som nå kommer ut på ny; «I syndsforlatelsens rike», har jeg, som den øvrige Roseniuslitteraturen, brukt gjennorn et langt liv som forkynner. Og jeg har sett hvordan det har vært «spiredyktig» og slått rett inn hos tilhørerne.

 

Kristoffer Fjelde

 

 


 

I Åndens helliggjørelse

Vi har fått en ny, svært verdifull bok av Carl Olof Rosenius: ”I Åndens helliggjørelse”. Her føres vi bl.a. inn i ”hovedbetingelsen for alt sant kristenliv på jord”. Altså ”selve nøkkelen”!

Denne boka er av mer enn én grunn bemerkelsesverdig. En tidligere utgave med samme tittel kom i 1945. Men denne nye utgaven er betydelig supplert fra originalkilden: ”Samlade Skrifter”. I stor grad er det også en ny oversettelse. Og alt i ny språkdrakt.

Her blir leseren også ført inn i betydelig, dypere bibelsk lærdom som tidligere ikke var tatt med.Helliggjørelse

Et eksempel på dette er avsnittet ”Død og oppstanden med Kristus”. Avsnittet innledes med Kol 3:1-4: ”Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd…...Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.

Rosenius kommenterer: ”Hva er så dette, å ”ha oppstått med Kristus”?……. Jovisst er det sant at Kristus så fullkomment har dødd og oppstått i vårt sted. At vi i Guds øyne alle er døde og har stått opp rettferdige i ham…. Men det er ikke det som er meningen her. For her anvendes Ordet på oss, og taler om den oppstandelsen som er skjedd i oss ved Kristus, for Paulus sier ”gjennom troen”, Kol 2:12.”

Dette var ikke tatt med i den tidligere utgaven med samme tittel. Og det er betegnende for hvor lite det forkynnes og er kjent, det som her nevnes om Bibelens ord om korsfestelsen, begravelsen og oppstandelsen, hvor Ordet anvendes på oss, og taler om hjertets gjenfødelse. For eksempel Gal 2:19-20, Rom 7:1-6 og flere steder i Rom 6, bl.a. v.8, i tillegg til nevnte Kol 3:1-4.

Det samme har skjedd under avsnittet ”Han skal vokse, jeg skal avta”. Her er nå tatt med originalkildens dype og lærerike budskap om Job som i sin velmakts dager tenkte: ”I mitt rede skal jeg få dø, og mine dager skal bli tallrike som sand”. Vi ser hvordan det ene redet etter det andre, ”hjelpestøttene” som han prøvde å holde på, ble ødelagt. Men hvordan Job, når alt dette var revet bort, fikk dobbel velsignelse og nåde.

Og flere liknende eksempler.

Luther fikk se at det frafall som skjedde fra evangeliet tilbake til den romerske gjernings-kristendommen, først og fremst hadde sin grunn i en feilaktig lære om hvordan vi kommer til troen, altså omvendelsen.

Her har vi nettopp en sterk og rett lærebok om hvordan vi kommer til – og forblir – i troen, om helliggjørelsen og om et bibelsk liv i hjem og på arbeidsplass.

KristofferFjelde


 


 


Kristus og Skriften

 

Her lærer du at det er Kristus selv du møter i hele Skriften. Da mener vi ikke lenger det vi vil om Skriften. Da lytter vi til hva denHan – mener om oss.Kristus og skriften

 

Carl Fr. Wisløff: Svenske professor Hugo Odeberg i Lund (1898-1973) stod som talsmann for et bibelsyn som ikke er så helt vanlig, og som en selv på hans egen tid; to-tre tiår tilbake, ytterst sjelden møtte hos teologer på det høyeste vitenskaplige plan.

 

Alle som lyttet til Hugo Odebergs undervisning, eller som leser hans bøker og skrifter, får et sterkt inntrykk av å lytte til en mann som har Guds ord i Bibelen som sin høyeste, ja, eneste autoritet.

Dette lille skriftet: ”Kristus og Skriften”, fortjener å bli lest og studert i vide kretser. Les disse korte stykkene langsomt og med bønn i hjertet. Les dem siden om igjen – og du vil lære å takke Gud enda mer enn før for vår Bibel.


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Skriv søkeord og trykk "enter".

rosenius knapp

Signatur-sort-liten

books-kolonne

Husandaktsboka,
en "huslærer"
hver dag i året!

"Kjøp disse bøkene!
Her kan du lese deg frelst".
Kristoffer Fjelde

Se også: www.budskabet.net (DK)


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Arven Forlag

Saltevegen 165
4343 ORRE
Kontonr: 3209.33.40530

Kontakt

Mob: Marit Salte 99328078
Mob: Arthur Salte 91332480

E-post

Kopiering med kildeangivelse: www.arven.net, er tillatt av alt på Hovedsiden og alle undersidene.

Webdesign ©2023 av Web Norge