EMNEREGISTER

 


 

 

Emneregister

over de emnene som er omtalt i de forskjellige andaktene,

og dato for andakten/e hvor dette emnet er behandlet.

Klikk på rød dato!

Avhold, åndelig, formaning til dette, 30.08.

Baktale, formaning mot, 23.10.

Barmhjertighet, formaning til, 14.11.

Barn, Guds, Er født av Gud, 04.01, har sitt rike i himmelen, 29.03, deres rette kjennetegn, 11.06, 14.06, 26.10.

Barnekår, hos Gud, vissheten om, 05.01, 16.06, gjenopprettet ved Kristus, 19.05.

Bekjennelse, dens betydning, 20.02, 17.05, 11.11, er en frukt av troen, 05.07.

Blod, Kristi, dets betydning, 03.02, 23.09, 14.08.

Bryllupsklær, de rette, betydningen av å ha dem, 04.07.

Brød, daglig, bønn om, 16.07.

Budene, det første, hvordan vi skal elske Gud, 14.01, 11.04, 06.11, dets innhold og forpliktelser for alle mennesker, 05.06. Det andre, 23.01. Fjerde, 06.06. Femte, 28.02. Sjette, 18.04. Sjuende, 19.04. Åttende, 20.04. Niende og tiende, 23.08.

Bønn, hva som kreves for en rett bønn, 21.03, hva som gjør verdig til bønn, 10.05, i Jesu navn, 17.09.

Bønnhørelse, grunnlag for bønnhørelse, 17.04, 29.04.

Djevelen, en sterk og listig fiende, 16.05, 08.09, hans dybder, 12.03.

Død, åndelig, alle mennesker er åndelig døde, 20.10.

Dødsfrykt, trøst mot, 25.08.

Dømme, advarsel mot, 15.12.

Dåpen, dens virkning, 13.04, nådeskatter, 29.09, kraft, 17.01, i den blir vi ikledd Kristus, 24.07.

Egenrettferdighet, ulike grader av denne, 05.12.

Etterfølgelse, Kristi formaning til, 22.05, det er Kristi lyst at vi følger ham, 11.03, de som er Kristi får følger ham, 31.05.

Evangeliet, en hemmelighet, 10.04, formaning til ikke å skamme seg over evangeliet, 27.10.

Forakt, for nåden, følgen av dette, 30.11, advarsel mot dette, 27.03.

Forbønn, betydningen av de troendes forbønn, 26.05.

Fordervet, det medfødte, og dybden i dette, 10.11.

Forherdelse, advarsel mot dette, 27.12.

Forlatelse, den innbyrdes, mellom mennesker, - en nødvendig følge av Guds forlatelse, 27.01, 02.10. Syndenes forlatelse, den faste grunn for dette, 18.10. Gjelder hele vårt vesen, 07.08. Visshet om.., 21.04. Hva bønn om syndenes forlatelse har å lære oss, 01.10.

Formaning, nødvendigheten av, 22.04.

Forsoning, Kristus, forsoningen for våre synder, 10.03.

Frafall, faren for, 22.01, advarer mot, 06.08.

Fred, Guds, er vår styrke, 20.09, dens grunnvoll og kilde, 31.08, hvordan vi får den, 24.01, hva den består i, 01.10.

Frelst, vi er det allerede her i livet, 23.11.

Frihet fra loven, en uunngåelig betingelse for helliggjørelsen, 10.02, troens frihet, som bør voktes, 25.04.

Fristelse, vår nytte av den, 02.11, viktig å være oppriktig i fristelsen, 28.04, hvordan vi frelses ut av fristelse, 02.12.

Gjerning, det viktigste i vår, 30.05.

Gjerrighet, advarsel mot, 24.11.

Glede, i Gud, er større enn sorgen i kjødet, 12.08, formaning til, 11.10.

Gud, er allvitende og har omsorg for alle, 02.01, 24.03, er hellig, 11.04, barmhjertig og nådig, 01.04, er vår Far, 08.04, vår Herre og rettmessige eier, 23.03, gleder seg over sitt verk, 24.02, har utvalgt oss i Kristus til barn, 03.01, 18.02, 04.03, utvalgt troens vei, og ikke gjerningenes, 05.02, 15.02, skapte menneskene i sitt bilde, 26.02, elsker menneskene, 19.06, har omsorg for alt han har skapt, 30.06, styrer vår vei, 07.06, kaller oss med tålmodighet til omvendelse, 01.03, styrer og hersker over alle ting, 01.08, kan gjøre alt og hjelper i alle forhold, 11.07, hjelper i nød, 21.09, rettferdiggjør syndere, 06.10, gir oss alle ting med Sønnen, 12.12, ser etter hjertets lydighet, 21.06, vil bli æret, 14.09, er like stor i sin hevnende rettferdighet som i sin nåde, 04.12.

Helliggjørelsen, dens betydning, 16.10, kilden til helliggjørelsen, 23.05, 08.08, 22.08, dens kraft og hemmelighet, 12.10, 28.11, er en frukt av at vi er forenet med Kristus, 29.02, vi skal strekke oss etter den, 09.10.

Herre, vi kan ikke tjene to herrer, 25.01.

Hevnen, er Guds, 26.07.

Hovmod, advarsel mot, 13.05.

Hustruens plikter, 28.08.

Hviledagen, dens rette bruk, 23.02, en velsignelse, 28.01.

Hykleri, dets vesen og karakteristiske kjennetegn, 22.02, 25.07, 13.08.

Håp, håpet om frelse, følger med troen, 12.07, får sin næring fra Ordet, 05.08, ”faste i håpet”, 29.12, trøst av, 07.03, vår hjelm i striden, 08.10, formaning til glede i håpet, 03.09.

Julebetraktninger, Ordet ble kjød, 24.12, Guds Sønn vår bror, 25.12, oppfyllelsen av Skriftens løfter, 26.12.

Julens glede, hvordan får jeg denne, 23.12.

Kall, Guds til synderen, 23.06, vårt jordiske kall, viktig at vi er lydig i det, 18.09, vi må tåle alt som følger med dette, 22.09.

Kjærlighet, Guds, kilden den springer ut fra, og beviset på at den er ekte, 02.06, 01.07, 01.09, 11.12, er fri og uavhengig av synderen, 03.06, vår kjærlighet til Gud, og hvordan den skapes, 25.06, den første kjærlighet, som Kristus ser etter, 24.04, kjærligheten til brødrene, som er en frukt av troen, 01.06, 21.08, et viktig tegn på den sanne nåden, 04.02, formaning til kjærlighet, 26.01, 27.05, 06.07, 09.12.

Kjødet, er korsfestet med Kristus, 23.04, 25.10, seierskraften over kjødet, 05.10, hvordan døde kjødet, 14.04, 07.05, 29.06, 28.07, 05.09, 17.10, hva det er å leve etter kjødet, 04.10.

Kristne, deres rette kjennetegn, 16.01, er nye mennesker, 09.11, er ett med Gud, 17.08. I Gud har de sin største lykke, 16.08, lever ikke seg selv, men ham som er død og har stått opp igjen for dem, 12.01, husker hans bud, så de gjør etter dem, 05.04, er gjester og fremmede på jorden, 06.02, det er Kristus deres åndelig liv avhenger av, 30.07.

Kristus, er Gud, 19.03, 02.09, Herre over levende og døde, 12.01, vår konge, 06.09, vår forsvarer, 11.08, vår rettferdighet overfor Gud, 31.01, 11.02, 12.04, 03.05, 03.07, vårt påskelam, 09.06, vår gode hyrde, 06.03, 24.05, forsoningen for våre synder, 10.03, vårt alt i alle, 29.01, 05.03, 20.12, en anstøtsstein, 22.12, har tegnet oss i sine hender, 19.09, oppfylt loven for oss, 08.01, 13.06, har kjempet for oss, 15.03, knust slangens hode, 11.09, har oppnådd forløsning for hele verden, 31.03, er uforanderlig i sin kjærlighet, 01.01, stått opp til vår rettferdiggjørelse, 16.11, står for Guds åsyn for vår skyld, 26.11, ble fullkommengjort gjennom lidelser, 22.03, ble gjort til synd for oss, 15.01, til forbannelse for oss, 26.03, bærer verdens synd, 10.09, forlater synder, 20.07, utsletter misgjerninger, 14.03, 27.08, leger alle fall, 21.07, handler ikke med oss etter våre synder, 30.09, forløser fra fordervelsen, 19.10, kjenner sine, og de kjenner ham, 28.03, forsørger sine, 27.04, bevarer sine, 15.06, 29.12, kaller til seg de som er tynget av mange ting, 30.03, skal dømme oss ”etter våre gjerninger”, 03.03, vil ha vår kjærlighet, 11.01, hans lydighet er vår rettferdighet, 15.10, vår rettferdighet i ham er en uforanderlig rettferdighet, 04.05, de troende er hans eiendom, 23.07.

Lidelse, et kjennetegn på de rette arvingene, 18.11.

Liv, det evige, har vi i Kristus, 16.12, de kristnes liv i Gud er skjult, 26.09, 21.11.

Liv, et hellig, betydningen av dette, 30.04, rette grunnen å bygge dette på, 19.02, formaning til et hellig liv, 13.12.

Loven, et fengsel vi holdes innestengt i, 17.11, dens rette virkning, 06.01, 09.09, lovens vei, faren ved å leve på den, 13.10, de som tror er kjøpt fri fra loven, 09.02, 07.11, 20.11, hvordan vi får denne friheten, 07.08, hva den bygger på, 20.08.

Lovens gjerninger, hvorfor intet kjød kan frelses gjennom dem, 10.07.

Lunkenhet, åndelig, kjennetegn på, 22.11.

Lydighet, mot foreldre, 25.02.

Lys, de kristne er verdens lys, 25.05.

Løfter, Guds, kan ikke svikte, 21.02.

Mannens plikter, 29.08.

Mørke, vandre i, 28.05, vi bør avlegge mørkets gjerninger, 24.09.

Nattverden, et nådemiddel, 07.02, middel til å forene med Gud, 27.07, en hemmelighet, 22.04, til minne om Kristi forsoningsdød, 24.10.

Nattverdgjest, hvordan vi blir en verdig nattverdgjest, 10.10.

Navn, Guds, om å hellige det, 14.07.

Ny fødsel, kraften i den nye fødsel, 30.01.

Nytt hjerte, hvordan vi får det, 02.04.

Nåden, dens sanne vesen, 13.09, er fri og uforskyldt, 17.12, den eneste grunn vi blir frelst på, 08.12, forandres ikke av synden, 08.03, grunnen til at den er uforanderlig, 03.08, 25.08.

Offer, de troende overgir sine legemer som offer for Gud, 01.02.

Omvendelse, dens hensikt, 12.02, den rette omvendelse, 14.05.

Omvendelsen, dens rette vesen, 11.05.

Oppstandelse, vår med Kristus, 19.12, de dødes, er Kristi verk, 03.04, et skapelsesverk, 22.10, den faste grunn for vårt håp på oppstandelsen, 03.10, betydningen av et fast håp på oppstandelsen, 04.04, våre legemers, 03.12.

Ordet, er de troendes rettesnor, 19.11, står evig fast, 09.03, dets rette bruk, 08.02, 24.06, viktig å bruke det flittig, 28.05, 26.10, formaning til dette, 10.08, nytten av det, 12.09, betydningen av å holde seg til det, 29.07.

Overvinne,   - det onde med det gode, 25.09.

Pakt, Guds, med sin Sønn, 06.04, den nye, 21.12.

Renhet, åndelig, de som tror de er rene for Gud, 26.04, 08.05.

Rensing, de gode grenene renses, målet med dette, 08.07.

Rike, Kristi, hva kjennetegner Kristi rike, 18.12, hvem som hører til dette, 30.10, er et troens rike, 17.02, et nåderike som hersker over gjerningene, 24.08, er ikke av denne verden, 12.11, består ikke i ord, men i kraft, 16.02, bønn om at det skal komme, 09.04, i Abrahams hus er det to åndelige riker; et lovrike og et nåderike, 21.10.

Salig, hvem som er det, 27.02.

Salighet, de troendes evige, hva den består i, 20.05, hvor stor den er, 15.11.

Samvittigheten, bør være frigjort fra loven, 07.01, dens fred en frukt av troen,  01.05, en og samvittighet finnes ikke hos den som unnskylder synden, 13.07.

Sannhet, vi skal stå ombundet med sannhet, 27.09.

Selvprøvelse, dens betydning, 15.04, formaning til selvprøvelse, 18.07.

Skjold, troens, dets rette bruk, 07.10.

Standhaftighet, formaning til, 26.08, 03.11.

Sukk, skapningens, 04.09.

Synden, om å rense den ut, 20.06, loven viser oss synden, 20.03, tegnet på at erkjennelsen av synd er rett, 09.05, 07.07, forskjellen på å ha synd, og å gjøre synd, 04.11.

Syndere, alle er syndere overfor Gud, 09.01, 12.06,02.07.

Takknemlighet, overfor Gud, hva den viser seg i, 31.12, formaning til takknemlighet, 21.05, 15.08.

Tjenere, deres plikter, 09.08.

Troen, frelser, 26.06, gjør oss salige, 18.01, 02.03, gjør oss til nye mennesker, 13.03, gir æren til Gud, 19.07, hviler på Ordet, ikke på følelser, 15.05, er død når den mangler kjærligheten, 14.10, hvordan den oppstår, 22.06, 28.06, 14.12, den ”skjulte” troen, 07.04, dens kraft, 16.04, troen prøves, 16.03, dens kamp mot fornuften, 14.10, dens vekst, 18.06, hvordan den viser seg i livet, 20.01, 08.06, 09.07.

Trygghet, Guds menighets, 18.05, hver enkelt troendes, 07.11.

Trygghet, kjødelig, advarsel mot dette, 05.05.

Tukt, Guds hensikt med tukten, 31.07, 21.11, dens betydning, 05.11, dens velsignelse, 28.09.

Ulydighet, mot Ånden, 13.02.

Vantroen, eneste årsak til fordømmelse, 19.01.

Verden, de troende bør gå ut fra den, 10.01, ikke ta etter den, 12.05.

Vilje, Guds, de troende elsker den, 15.07, vår vilje er ond og avmektig, 06.12.

Visdom, formaning til, 16.08.

Våke, formaning til å, 07.09, 16.09,

Ydmykhet, formaning til, 18.03.

Øvrighet, hvordan forholde seg til den, 01.12.

Ånd, Den Hellige, bor i Guds barn, 10.12, hjelper i skrøpelighet, 16.09, hvordan dens gjerning begynner og blir bevart, 21.01, faren ved å stå imot Ånden, 17.06, formaning til lydighet mot dens røst, 19.08.

Åndens og kjødets kamp, 31.10.

 

 


 

 

BIBELSTEDER

 

Bibelvers-register

over de bibelstedene hver enkelt andakt er skrevet over.

Kapittel: Vers... Dato for andakten

Klikk på rød dato!

1. Mosebok:

1:26….….26.02

2:3……... 28.01

2:16,1721.06

3:1……...29.07

3:4……...08.09

3:5……...12.03

3:8……...03.06

3:9……...23.06

3:12…….10.11

3:15…….11.09

18:23,24 26.05

 

2. Mosebok:

12:11……06.02

20:2….….23.03

20:3….….05.06

20:7….….23.01

20:8….….23.02

20:13…...28.02

20:14…...18.04

20:15…...19.04

20:16…...20.04

20:17…...23.08

 

3. Mosebok:

19:2…….11.04

1. Samuels Bok:

15:22…….18.09

 

Jobs Bok:

15:14……06.11

 

Salmene:

14:3….….02.07

32:5….….07.07

34:2….….21.05

46:4,5…..18.05

50:15…...29.04

66:18…...13.07

68:21…...25.08

81:12,13  17.06

89:31,34  05.11

103:1…...02.04

103:2…...20.07

103:3…...21.07

103:4…...19.10

103:8…...01.04

103:10….30.09

103:17,18 05.04

104:31….24.02

119:105..13.11

130:6…...16.03

145:2……31.12

 

Ordspråk:

8:31…….02.06

16:2…….14.06

Jesaja:

1:18….…18.10

29:10…..27.12

30:15…..22.06

32:17…..01.05

33:24…..07.08

40:6….…12.06

40:11…..25.05

42:8….…02.08

43:24…..15.03

43:25…..14.03

44:22…..27.08

49:15…..19.06

49:16…..19.09

53:6….…10.03

54:10…..28.06

55:3….…14.12

59:1….…21.09

Jeremia:

10:23…..07.06

15:16…..12.09

31:31-33 22.08

 

Klagesangene:

3:40……07.12

 

Esekiel:

37:26…..06.04

Sakarja:

9:11…...03.02

9:12…...30.03

 

Siraks Bok:

2:4…..…02.02

2:7……..01.08

9:22…...19.11

Matteus:

5:13……20.02

5:14……25.05

5:16……30.04

5:44……08.06

6:9……..08.04

6:10……09.04

6:11……16.07

6:12……01.10

6:12......02.10

6:13……28.04

6:26……30.06

10:30….24.03

11:28,2901.04

13:22….24.11

19:20….11.05

22:12….04.07

24:13....26.08

25:5…...05.05

25:40….09.07

26:28….04.05

Markus:

11:24…..17.04

14:22…..22.04

16:16…..24.07

 

Lukas:

2:10……25.12

2:14……23.12

9:25……22.01

10:27….14.01

11:2…...14.07

11:2……15.07

11:4……02.12

12:32….30.10

12:36….16.09

12:37….15.11

12:39….07.09

13:3…...12.02

13:24….06.08

22:3……25.07

22:19….24.10

22:24….08.03

22:42….01.11

Johannes:

1:4……  16.12

1:12,13  04.01

1:14……24.12

1:29……10.09

3:16……03.01

3:19……19.08

3:36……19.01

5:28,29  04.04

6:11……27.04

6:53……30.07

6:57……11.06

10:11….06.03

10:14….28.03

10:27....31.05

13:10….26.04

14:13….17.09

15:2……15.04

15:3……08.05

15:4……08.08

15:5……23.05

15:9……20.12

16:8,9...18.01

16:10….31.01

16:23….10.05

18:36….12.11

18:37….06.09

20:17….19.05

21:16….11.01

21:17….21.08

21:19….11.03

21:22….30.05

Apostlenes Gjerninger:

10:43….24.08

10:44….21.01

14:22….04.06

16:30….24.06

Romerbrevet:

1:7…….27.11

1:16…..27.10

1:21…..14.09

1:24…..30.11

2:4…….01.03

2:23,24 18.07

3:20…..10.07

3:21…..12.04

3:22…..02.03

3:24…. 09.01

3:25…..13.01

4:3…… 11.02

4:4…….13.10

4:6…….03.07

4:8…….27.02

4:17…..11.07

4:19.....14.10

4:20…..19.07

4:25…..16.11

5:1…….24.01

5:2…….28.10

5:2…….12.07

5:3…….02.05

5:8…….01.09

5:9…….03.05

5:11…..01.07

5:19…..15.10

5:20…..09.09

6:2…….30.01

6:3…….17.01

6:5…….29.02

6:5…….28.11

6:12…..14.04

6:13…..05.09

6:14…..12.10

6:18…..25.01

7:4…….10.02

7:4…….09.02

7:6…….17.11

7:7…….20.03

7:13…..06.01

7:15…..06.12

7:25…..31.10

8:3….…26.12

8:9….…10.12

8:10…..29.10

8:11…..19.12

8:13…..04.10

8:13…..05.10

8:14…..26.10

8:16…..05.01

8:17…..18.11

8:19,21 04.09

8:24…..23.11

8:26…..15.09

8:32…..11.12

8:32…..12.12

8:33…..06.10

8:35…..30.12

9:5…....02.09

9:15…..17.12

9:31,32 05.02

9:33…..22.12

10:3…..05.12

10:4…..07.11

10:8…..15.05

10:9…..05.07

10:11...08.11

10:21...04.12

11:6…..08.12

11:26...21.12

11:29...28.12

12:1…..01.02

12:2…..12.05

12:3…..13.05

12:10...09.12

12:12...03.09

12:13...06.07

12:18...14.02

12:19...26.07

12:21...25.09

13:1…..01.12

13:12...24.09

14:8…..23.07

14:9…..12.01

14:13...26.10

14:17...18.12

14:23...15.12

15:2,3..26.01

15:4…..05.08

15:13...29.12

1. Korinterbrev:

1:30….…05.03

2:2….…..16.01

4:20….…16.02

5:7…….. 09.06

5:8…….. 20.06

10:16…..27.07

11:23,24 07.02

11:29…..10.10

13:2…....22.07

15:4…....03.10

15:21,22 03.04

15:40…..03.12

15:36,38 22.10

15:49…..17.07

15:58…..03.11

 

2. Korinterbrev:

1:5….…12.08

4:13…..11.11

5:7…....17.02

5:15…..07.05

5:17…..13.03

5:21…..15.01

6:15,17 10.01

13:1118.03

Galaterbrevet:

2:19……23.04

2:19……04.08

3:5……..25.06

3:13……26.03

3:24……09.05

3:25……20.11

3:27……13.04

4:4……..20.08

4:5……..08.01

4:30……21.10

5:1……..25.04

5:24……25.10

 

Efeserbrevet:

1:4….….18.02

1:9….….15.02

2:5….….20.10

2:8….….13.09

4:1,2.….22.05

4:22,24  17.10

4:30…...13.02

4:32….. 27.01

6:2,3…..06.06

6:12…...16.05

6:14…...27.09

6:15…...17.05

6:16…...07.10

6:17…...08.10

Filipperbrevet:

1:2713.12

3:9…..13.06

3:1210.04

3:1309.10

3:2029.03

4:7…..20.09

Kolosserbrevet:

1:14….31.03

2:6…...28.07

3:2…...27.06

3:3…...26.09

3:5…...29.06

3:11….29.01

3:12….14.11

3:14….18.08

3:15….31.08

3:16….10.08

3:18….28.08

3:19….29.08

3:20….25.02

1.Tessaloniker:

2:13…..08.02

4:7….…16.10

5:16…..11.10

5:18…..15.08

 

1.Timoteus Brev:

1:5….…22.02

 

2. Timoteus Brev:

1:9.……04.03

 

Brevet til Titus:

2:9,10...09.08

2:11,13 10.06

3:5……..29.09

 

Hebreerbrevet:

2:3….….27.03

2:10…...22.03

4:1……..15.06

4:12…...24.06

9:24…...26.11

10:22….07.01

10:37….07.03

12:5...…28.09

12:6…...08.07

12:8…...31.07

13:8…...01.01

13:9…...25.03

13:22….06.05

   

Jakobs Brev:

1:12…….…02.11

Peters Første Brev:

1:22,23…..27.05

1:25……….09.03

2:1………...23.10

2:5………...17.03

2:19……….22.09

5:8………...30.08

 

Peters Andre Brev:

1:2………..29.11

1:4………..21.02

1:5………..16.08

1:5………..20.01

3:18………18.06

 

Johannes’ Første Brev:

1:1………..28.05

1:3………..17.08

1:6………..29.05

1:7………..14.08

1:9………..14.05

2:1………..11.08

3:2………..25.11

3:8………..04.11

3:14………04.02

3:19………21.04

3:20………03.08

4:7………..01.06

4:14………19.03

4:17………21.11

5:4………..16.04

5:10………16.06

5:14………21.03

 

Johannes Åpenbaring:

2:4….…….24.04

2:23………03.03

3:1………..13.08

3:16………22.11

3:18………23.09

5:1………..02.01

21:4………20.05

21:5………09.11

 

 

 

 

Skriv søkeord og trykk "enter".

rosenius knapp

Signatur-sort-liten

books-kolonne

Husandaktsboka,
en "huslærer"
hver dag i året!

"Kjøp disse bøkene!
Her kan du lese deg frelst".
Kristoffer Fjelde

Se også: www.budskabet.net (DK)


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Arven Forlag

Saltevegen 165
4343 ORRE
Kontonr: 3209.33.40530

Kontakt

Mob: Marit Salte 99328078
Mob: Arthur Salte 91332480

E-post

Kopiering med kildeangivelse: www.arven.net, er tillatt av alt på Hovedsiden og alle undersidene.

Webdesign ©2023 av Web Norge